what>  Skiing
what>  Agile Manifesto Gathering
where>  Snowbird
when>  2003-06-30
when>  23:13:33