what>  Skiing
what>  Agile Manifesto Gathering
where>  Snowbird
when>  2001-02-19
when>  13:22:46